ידידה

רשמת מידע
רפואי מוסמכת

הספר מזכירות רפואית

הספרים מזכירות רפואית ומינוח רפואי למזכירה רפואית

אוסף נהלים וחוקים, הראשון מסוגו בארץ, לסיוע בעבודה שוטפת של מזכירות רפואיות: ארגז הכלים שלך בניהול מרפאה או משרד רפואי תקניים.

ספרות מקצועית חובה לכל מרצה, לכל תלמיד, לכל עוסק בתחום. מטרת הספרות המקצועית לשמש כלי עבודה והעברת מידע מקצועי זמין ועדכני. 

עלות כל ספר 50 ₪ + משלוח 15 ₪. לרכישה צרו קשרתוכן עניינים

מאת ידידה גבאי

תוכן עניינים של הספר מזכירות רפואית: כל הנושאים בהם הספר עוסק.


מבוא ..................................................................................................

13

הקדמה ...............................................................................................

14

הגדרת בריאות הציבור על פי וינסלו 1948 ....................................................

16

מדוע חשוב שמזכירה רפואית תבין

את המשמעות הרחבה של מושג בריאות ..................................................

17

פרק 1: המזכירה הרפואית .......................................................................

18

מקומות תעסוקה למזכירה הרפואית .......................................................

20

מקומה של המזכירה הרפואית במערכת הבריאות .......................................

23

דרישות התפקיד ...............................................................................

24

סקירת תפקידי המזכירה הרפואית במערכת הבריאות ..................................

26

פרק 2: אפידמיולוגיה – Epidemiology .....................................................

38

פרק 3: ארגון הבריאות הבינלאומי ...............................................................

41

הצהרת הלסינקי ...............................................................................

41

פרק 4: מטרות מערכת הבריאות ומוסדות אישפוז בארץ ....................................

43

פרק 5: הגדרות הקשורות בנתונים על מצב האשפוזים ......................................

45

הגדרות כלליות המתייחסות לכלל בתי החולים ............................................

45

הגדרות כלליות המתייחסות למוסדות לחולי נפש .........................................

46

הגדרות כלליות המתייחסות למרפאות ......................................................

47

מושגים בכלכלת בריאות ......................................................................

48

פרק 6: בית חולים כללי ............................................................................

49

מבנה ארגוני, תרשים ..........................................................................

51

פרק 7: בית חולים למחלות ילדים ................................................................

61

אפוטרופסות והסכמה ..........................................................................

62

תהליך מינוי אפוטרופוס .......................................................................

63

חוק הכשרות והאפוטרופסות .................................................................

70

פרק 8: בית חולים שיקומי .........................................................................

83

פרק 9: בית חולים פסיכיאטרי ....................................................................

86

הגדרה של "מחלת נפש" לפי מילון אבן שושן .............................................

87

מושגים והגדרות קליניות של מחלות בתחום הנפש ......................................

88

תפקידי המזכירה בחדר מיון פסיכיאטרי ....................................................

92

"הרשומה הרפואית" של חולה באשפוז פסיכיאטרי ......................................

96

חוק טיפול בחולה הפסיכיאטרי התשנ"א – 1991 ........................................

98

התקנות לטיפול בחולה נפש התשנ"ב – 1992 ..........................................

118

חוק הנוער, טיפול והשגחה התש"ך – 1960 .............................................

129

הסכמה לאשפוז ................................................................................

139

סיכום אשפוז פסיכיאטרי ......................................................................

144

ועדה פסיכיאטרית מחוזית – ופ"מ ...........................................................

147

נוהל ייצוג מטופל בכפייה בוועדה פסיכיאטרית מחוזית ..................................

150

תפקידי המזכירה הרפואית בבית-חולים פסיכיאטרי .....................................

160

פרק 10: הגדרת מטפלים .........................................................................

170

הגדרת רופאים ..................................................................................

170

הגדרת סיעוד וחובת הזהירות ................................................................

173

הגדרת מטפל על-פי חוק .....................................................................

174

פרק 11: חוקים .....................................................................................

175

חוק יסוד כבוד האדם וחירותו תשנ"ב – 1992 ...........................................

175

פרק 12: אתיקה ....................................................................................

180

פרק 13: אוטונומיה ................................................................................

183

פרק 14: יחסי אנוש ................................................................................

188

פרק 15: ביטוח רפואי, מחויבות חברתית והדדית ............................................

191

סקירת היחסים בין הרופאים לציבור בארץ .................................................

193

חוק ביטוח בריאות ממלכתי התשנ"ד – 1994 ...........................................

196

פרק 16: חוק זכויות החולה תשנ"ו – 1996 ...................................................

231

חוק חופש המידע ..............................................................................

249

פרק 17: חוק יסוד בנוגע לזכויות החולה ........................................................

260

סודיות רפואית ..................................................................................

260

מצבים בהם לא חלה חובת הסודיות ........................................................

266

סקירת הוראות החוק ..........................................................................

272

פרק 18: הסכמה מדעת ...........................................................................

280

מתן יפוי כוח על ידי מטופל ...................................................................

284

הסכמה מדעת – חריגים ......................................................................

286

סירוב לקבל טיפול רפואי – תקפות ..........................................................

287

פרק 19: משרד קבלת חולים ....................................................................

288

פרק 20: קליטה בחדר מיון .......................................................................

291

פרק 21: פניות חירום ..............................................................................

295

תאונות עבודה, תאונות דרכים או שעת חירום כללית ....................................

295

פרק 22: הארכיון הרפואי .........................................................................

301

שיטות גניזה ....................................................................................

301

המחלקה לרישום ומידע רפואי ...............................................................

308

אגף התיעוד הרפואי ...........................................................................

312

פרק 23: בית משפט – המצאת מסמכים רפואיים ומתן עדות ..............................

315

פרק 24: מסירת מידע למשטרה על-פי חוק ..................................................

320

פרק 25: סיכום אשפוז ...........................................................................

324

סימול אבחנות ..................................................................................

330

פרק 26: תעודות ואישורים רפואיים .............................................................

337

פרק 27: מרפאות בקהילה ........................................................................

341

מרפאות חוץ של בית החולים ...............................................................

344

פרק 28: מערך ניהול סיכונים במערכת הבריאות ...........................................

346

פרק 29: רישום פרוטוקולים ......................................................................

355

פרק 30: רשומה רפואית ממוחשבת ............................................................

356

פרק 31: אבטחת מאגרי מידע ממוחשבים ....................................................

363

חוק חתימה אלקטרונית ......................................................................

370

פרק 32: ועדות המתנהלות בבית החולים .....................................................

372

חוק ועדות חקירה .............................................................................

390

פרק 33: תכתובת משרדית ושיגור דואר .......................................................

392

נוסטלגיה – קטעי עתונות מהעבר ...............................................................

397

מכתבים ...............................................................................................

401

אינדקס מושגים .....................................................................................

405

 

המשך: מבוא הספר מזכירות רפואית

ידידה © 2007-2010 | XHTML | CSS | מפת אתר